چه چیزی هوای تازه را تازه می کند؟

همیشه از باز بودن پنجره ی اتاق یا دفتر کار و تنفس هوای تازه لذت می بریم. اما تفاوت هوای بیرون با هوای داخل چیست که آن را تازه می کند؟! در این قسمت از بادام پاسخ را خواهید یافت. با بادام بیشتر می دانیم.

نظرات