چرا اقیانوس آبی است؟

همیشه نام دریا و اقیانوس با رنگ آبی همراه بوده است. اما سوالی که شاید همه ما از کودکی با آن رو به رو شدیم، دلیل آبی بودن اقیانوس است! در این قسمت، بادام پاسخی برای این پرسش خواهد داشت. با بادام بیشتر می دانیم.

نظرات