چرا دمای بدن انسان ها ۳۷ درجه است؟

چرا دمای بدن شما ۳۷ درجه سانتی گراد است؟چرا ۴۰ یا مثلا ۳۴ درجه نیست؟ شاید با این تفاوت های جزئی زندگی ما انسان ها تغییری اساسی می کرد! در این قسمت از بادام پاسخ را خواهید یافت. با بادام بیشتر می دانیم.

نظرات