آموزش متلب
30,000.000 تومان
آموزش پایتون
50,000.000 تومان
کد محاسباتی Wien2k
150,000.000 تومان